Objekt je mystifikací

STŘET A STŘED velkoměsta Garage  Club

Objekt je mystifikací dvou rozdílných evropských městských ulic v pro mě monumentálním a reálném měřítku. Formát jsem zvolila tak, aby prostorově fungoval. Když se zamyslím, tak v podstatě i v předešlých pracích pracuji s mystifikací a redukcí tvarů. Zde pracuji s redukcí do „půdorysu bloku ulic” tak, aby vznikl jednoduchý čistý geometrický tvar, v tomto konkrétním řešení, rovnoramenný trojúhelník.

Objekt představuje jednak pohled na blok městských ulic, ale na druhou stranu je pro mě mystifikací skutečného hudebního klubu. V tomto rovnoramenném trojúhelníku jsou podstatou narativně okázalé tři strany. Strana anglická, strana česká a spojující, ale i průniková, přední strana „clubová”, která evokuje vchod do hudebního klubu a funguje tak jako STŘED A STŘET, jak výtvarné tendence, tak i průnik a spojení ostatních dvou objektů. Tím jsou právě dveře do klubu, které představují vstup někam, kde je to vlastně doopravdy naznáme, tak jak to u první návštěvy cizího clubu je. Dveře jsou pro mě tedy průnikem i spojením, neboť jsou ve všech zemích víceméně podobné. Vchod (dveře) jsou nasvícené modročerveným neonem s nápisem Garage club, který představuje název tohoto hudebního clubu a zářivým výrazným světlem na sebe upoutává kolemjdoucího, který kráčí noční městskou ulicí.

Objekt je mystifikací

The Conflict and the City Centre Garage Club

The place is a mystification of two diverse European city streets on a scale that I consider monumental and realistic. I chose the format to work in the space. Thinking about it, in my previous works I also work with mystification and reduction of shapes. Here, I work with the reduction into a ground plan of streets so that a singular, clear, geometrical shape appears, an isosceles triangle in this case.

The place represents the view of a block of urban streets but also it is a mystification of a real music club. In this isosceles triangle, the principle is the three narratively ostentatious sides. The English side, the Czech side and the connecting, intersecting front club side. This side evokes the entrance into the music club and functions as the conflict and the centre of the artistic intention as well as the connection and intersection of the other two subjects. The main door or entrance is a symbol of entering somewhere unknown, like the first time in a new club. The door is, therefore, the connection and intersection as it is very similar in countries around the world. A neon light illuminates the door so that it attracts all passers-by in the darkness of the city. No one can ignore it and they are tempted into the ‘underworld’.

 

 

 

 

Podstatnou výtvarnou část zde tvoří plakáty, které jsou umístěné na „billboardových plochách”. Důležitý je zde však proces vzniku plakátu na koncert a nebo hudební turné kapely. Plakáty postupně vznikaly ne jako již hotové graficky vytvořené plakáty, ale jako originální obrazy. Obrazy bez textů a popisek, ale s vyhraněným stylem korespondujícím se zaměřením příslušného druhu hudby. Zvoleným médiem a technikou je olejomalba s kombinací sprejů a šablon na plátno. V této konstelaci tak vzniklo postupem času asi dvacet maleb (budoucích plakátů) existujících hudebních skupin. Zde jsem se již držela stejného koncepčně zvoleného „plakátového formátu”. Každý obraz vytváří a vyzařuje jinou atmosféru, která je k vybrané skupině autentická a není ji cizí. Důležitá zde pro mě byla tedy zvolená barevnost, která mi k hudebnímu stylu či skupině ladila.

Poté jsem plátna nafotila, ořezala a elektronicky upravila na výsledné plakáty. Přidala jsem „typické” popisky, ve fontu, který se na hudební plakáty často používá. Vše tedy ve stejném jednotném vizuálním stylu, ve stejném fontu písma. Plakáty jsem si vytiskla a nalepila na „billboardové plochy”. V české části nebo-li na české ulici jsme je nalepila tak, aby působily opotřebovaně, opršeně, přelepeně, odchlíple, ztrhaně, tak, jak u nás vnímám současnou náladu ovlivněnou politikou, ale kde si české město na tomto základě vytváří svou vlastní autentickou subkulturu. Přetrvávající v postmoderním duchu a „melodickém punku”. V anglické části naopak postupuji jednoduše, čistě, plánovaně, se „suchým humorem”.

The door is illuminated by a blue and red neon light, spelling out the name of the club – Garage Club. With its bright light, it attracts the passers-by walking along the night city street. Poster place on ‘billboard stands’ are a significant part of the scheme. However, the process of creating the poster advertising a concert or a tour of a band is just as important. The posters were created from existing as well as original paintings. Paintings with titles or text are refined in style that corresponds with the selected music style. The chosen medium and technique is oil painting with a combination of sprays and stencils on canvas. About 20 paintings – future posters - were created in this way in due time, all of them advertising real music bands. I followed the same concept for the poster format. Each painting creates and reflects different mood, typical for the given band. The colour scheme was, therefore, very important for me so it harmonised with the band.

Then I photographed the paintings, cut them, and electronically edited them to achieve the resulting posters. I added typical labels in the appropriate font for musical posters. I printed the posters and glued them to the ‘billboard stands’. In the Czech part – the Czech street – I installed them to give the impression of shabbiness, being rained-on, plastered over and torn, as I experience the current situation influenced by politics. The Czech city creates its own, authentic subculture, recognisable still in the post-modernist spirit and ‘melodic punk’. The English part, on the other hand, is simple, clear, planned, with ‘dry humour’.

 

Klára Švachulová © 2018 | klara@svachulova.cz | developed  by dwgd.cz